تبلیغات
ღ تنهــــــــادرتنهــــــــاღ - ....
تاریخ : شنبه 14 تیر 1393 | ساعت 12 و 55 دقیقه و 33 ثانیه | نویسنده : zahra MOJI

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟  
 
בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..
 
اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ  وَ لــے ..
 
وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !